Customer Success Specialist

Publisert
Svolvær
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
374956
Arbeidssted
Svolvær
Ansettelsesform
fast
Sektor
Privat
Kontaktperson
Christoffer Michalsen
Telefonnummer
+4797540124
E-post
christoffer.michalsen@dfind.no
Søknadsfrist
08.05.2024
Søk nå

Er du sterk på kommunikasjon - i tillegg ambisjoner om å jobbe internasjonalt?

Adventure Tech, utvikler banebrytende programvare til reiselivsnæringen. Våre systemer forvalter alt fra å holde orden på kundeoppfølging og bookinger, til å styre ressurser og tilpasse booking-prosessen for salg og pakkereiser. Vi er markedsledende i Norge og har stor fremgang også internasjonalt.

 

Hvem er vi?

Adventure Tech er dedikerte til å utvikle programvare tilpasset reiselivsnæringen. Vårt flaggskip Bilberry er et produkt som optimaliserer booking, kundedialog, ressursstyring og økonomi for reiselivsoperatører. Vi har nå også lansert Blend, en løsning som vil forandre hvordan reiselivet kan samhandle og pakketere totale reiseopplevelser.

 

Vi arbeider kontinuerlig med å utvide vårt utvalg av produkter, og tilby et bredt utvalg av programvareløsninger designet for å forbedre effektiviteten og bærekraften i reiselivssektoren. Reiselivsbransjen er full av spennende muligheter, og vår teknologi sikrer at opplevelser er både tilgjengelige og bærekraftige. Vi har hatt en utrolig vekst de siste årene, fra 4 til 50 ansatte, og nå leter vi etter deg som ønsker å bli med oss på denne reisen. Adventure Tech er heleid av DSD konsernet, et anerkjent norsk selskap med lang fartstid og erfaring fra å bygge nye selskaper. 

 

Hva trenger vi hjelp til?  

Vårt Customer Success Team onboarder nye kunder og sørger for at de får mest mulig verdi ut av vår programvare. Vi har en SAAS basert forretningsmodell, hvor vår suksess avhenger av at kundene lykkes med våre plattformer. Vi jobber derfor hardt for å sikre at de får den hjelpen og støtten de trenger for å lykkes med våre verktøy.

Som Customer Success Specialist vil du spille en avgjørende rolle i å forme kundeopplevelsene hos oss. Ditt primære ansvar vil være å maksimere kundenes utbytte av vår programvare ved å sikre at de bruker løsningene våre effektivt og målrettet. Du blir en nøkkelperson i samarbeidet mellom salg og utvikling, hvor du vil få og utveksle verdifull innsikt for å forbedre både produkt og kundetilfredshet. For å støtte deg i arbeidet, benytter vi verktøy som HubSpot og Jira for å optimere kunderelasjoner og sikre klare planer og progresjon.

På vårt hovedkontor i Svolvær blir du en del av et arbeidsmiljø med 18 kompetente kolleger inklusiv de 8 andre teammedlemmer i Customer Success Teamet. Her vil du jobbe utadrettet mot norske og engelskspråklige kunder. For å lykkes her, er det essensielt med sterke ferdigheter innen kundehåndtering, relasjonsbygging og en interesse for programvare og teknologi. Det er heller ikke en ulempe med bakgrunn fra reiselivsnæringen.

Vi vet at det ikke finnes en standard bakgrunn som definerer hvem som lykkes i denne rollen. Vi ser derfor etter deg som naturlig tar initiativ og viser ansvarlighet i dine oppgaver. Det er essensielt at du har evnen til å gjennomføre planer med både engasjement og utholdenhet. Videre legger vi stor vekt på din evne til å kommunisere klart og samarbeide godt med både kunder og kollegaer i teamet.

Dine mest sentrale arbeidsoppgaver: 
 

 • Kundeonboarding og -oppfølging: Sikre at nye kunder oppnår suksess med våre plattformer, Bilberry og Blend, gjennom effektive onboarding-prosesser og kontinuerlig støtte. Kommunikasjon med kunder skjer primært via e-post, telefon og digitale møter
 • Innsikt og produktutvikling: Aktivt samarbeide med vårt utviklerteam ved å levere kundeinnsikt, slik at våre produkter kontinuerlig reflekterer kundenes tilbakemeldinger og behov.
 • Feedback-analyse: Systematisk innsamling, forståelse og analyse av kundetilbakemeldinger for å maksimere verdien av denne informasjonen for teamet.
 • Testing og innovasjon: Delta i testing av nye funksjoner i våre systemer, med fokus på brukervennlighet og kundeperspektiv.
 • Kundestøtte og account management: Tilby løpende support og muligheten til å håndtere større kundekontoer, inkludert regelmessig oppfølging og veiledning basert på detaljert innsikt om kundenes bruk av våre produkter.

Vi ser etter deg som:  
 • Utdanning og erfaring: Har en høyere utdanning innen IT, teknologi, salg, markedsføring eller kommunikasjon. Relevant arbeidserfaring kan også være fullgod erstatning for formell utdanning.
 • Forretnings- og teknologisk interesse: Har forretningsforståelse, slik at man kan rådgi kunder om hvordan man kan anvende våre løsninger. Har interesse for gode digitale brukeropplevelser og teknologiske løsninger. Det gir  grunnlag for god kommunikasjon både med kunder og interne utviklingsteam. 
 • Lærevillighet: Er ivrig etter å lære og har kapasitet til å tilegne seg dyptgående kunnskap om våre produkter og kunders behov.
 • Språkferdigheter: Er komfortabel med å bruke engelsk som arbeidsspråk, både i intern kommunikasjon og i dialog med våre kunder. Du må kunne beherske engelsk både muntlig og skriftlig, ettersom mange av våre kunder er engelsktalende.
 • Tekniske ferdigheter: Har erfaring med verktøy som Google Workspace, Jira, og HubSpot. Dette er en fordel, men ikke et krav.
 Vi tilbyr:
  
 • Et støttende arbeidsmiljø: Bli en del av et vennlig og inkluderende fellesskap der alle heier på hverandre og samarbeider om å skape noe stort.
 • Mulighet til å påvirke: Grip sjansen til å bli med i Adventure Tech i en tidlig fase og spille en nøkkelrolle i å forme selskapets fremtid.
 • Engasjerte og ambisiøse kolleger: Jobb sammen med dedikerte og målrettede kolleger i et uformelt miljø, hvor sosiale arrangementer er en viktig del av kulturen.
 • Fokus på kompetanseutvikling: Utvikle dine ferdigheter med opptil 10 dedikerte dager årlig for faglig vekst innenfor valgte områder.
 • Internasjonalt og fleksibelt arbeidsmiljø: Nyt muligheten til å arbeide fra vårt kontor i Lofoten, med alternativer for fleksibel hjemmekontorløsning.
 • Konkurransedyktige betingelser: Vi tilbyr fast lønn samt omfattende forsikrings- og pensjonsordninger.

Ta kontakt med Christoffer Michalsen hos vår rekrutteringspartner Dfind, dersom du har spørsmål om stillingen eller ønsker en uforpliktende samtale.


English version
 

Adventure Tech is at the vanguard of developing groundbreaking software solutions for the travel industry. Our activity booking software efficiently handles customer follow-ups, bookings, resource management, and customization of the booking process for both sales and package tours. We are leading the market in Norway and also experience great acknowledgement expanding internationally.

Who are we?

Adventure Tech is dedicated to developing software tailored for the travel industry. At the forefront of our offerings is Bilberry, a solution that optimizes booking management and operational workflows for activity providers. Moreover, we have now released Blend, our innovative product that promises to redefine the way travel companies handle custom packages and more. 

As we progress, our commitment is to broaden our product portfolio, presenting a versatile array of software solutions aimed at elevating the efficiency and sustainability of the travel and tourism sector. The travel industry offers fantastic opportunities, and our technology makes experiences accessible in a sustainable manner. We've experienced extraordinary growth over the past year, expanding from 4 to 50 employees, and we're now looking for even more talented individuals to join us on this journey. We are wholly owned by the DSD group, a solid Norwegian company with extensive experience in building new ventures.

What do we need help with?

Our Customer Success Team onboards new customers and ensures they get the most value out of our software. Our business model relies on kickbacks from customers, triggered by purchases through our systems. Our success depends on our customers succeeding with our products, so we work hard to ensure they receive the help and support they need to succeed with our tools.

As a Customer Success Specialist, you will play a crucial role in developing great client relationships. Your main responsibility will be to ensure that our customers derive the most value possible from our software and use it effectively. You will collaborate closely with our internal developers to share insights gained through dialogue with our customers. We use HubSpot and Jira as tools to manage customer relationships and track progress.

At our main office in Svolvær, you'll become part of a work environment with 18 competent colleagues and the CS Team with 8 other team members. Here, you'll work outwardly towards Norwegian and English-speaking customers. To succeed here, strong skills in customer management, relationship building, and an interest in software and technology are essential. Experience from the travel industry will be considered as positive. 

We understand that there's no one-size-fits-all background for success in this role. What we're looking for is someone who takes initiative and responsibility for their tasks. Someone who can execute plans with enthusiasm and perseverance. Additionally, it's important that you communicate and collaborate effectively with our customers, your team, and colleagues.

Your most central tasks:

 • Onboarding and follow-up of our clients: Ensure that new customers succeed with our software (Bilberry and Blend) through effective onboarding processes and follow-up post-onboarding. This is primarily done via email, phone calls, and digital customer meetings.
 • Insight and product development: Actively contribute customer insights to our developers so that our products are always aligned with the feedback and need of our customers
 • Feedback analysis: Systematically collect, understand, and analyze feedback from customers to maximize the value of this information to the team
 • Testing and innovation: Participate in testing new features in our systems with a customer and functionality focus. 
 • Customer support and account management: Offer ongoing customer support and the possibility to manage accounts of bigger clients, including continuous follow ups and guidance based on a detailed understanding on how the customers use our products.

We're looking for someone who:
 
 • Education and experience: Has a higher education degree in IT, technology, sales, marketing, communication, but relevant experience can certainly compensate for this.
 • Business understanding and an interest in technology: Has a business understanding as a foundation for advising our customers on how to use our solutions. And an interest in the digital user experience and technology in general. This we consider the foundation for good communication with both the customer and the team of developers.
 • Willingness to learn: Is eager to learn and has the ability to acquire in-depth knowledge about our products and the needs of our customers.
 • Language skills: Is comfortable with English as a working language, both internally and externally with our customers. In both written and spoken since we have a lot of international clients.
 • Technical skills: Experience with Google Workspace, Jira, and HubSpot is an advantage but not a requirement.

 We offer:
 
 • A supportive work environment: Become a part of a pleasant and inclusive work environment with people who cheer on each other and are dedicated to create something big together.
 • Influence: Get the chance to  join Adventure Tech at an early stage and contribute to shaping the future of the company.
 • Engaged and ambitious colleagues: Work together with highly engaged and dedicated colleagues in a work environment where social events are an integral part of the culture.
 • Focus on professional development: Enhance your own continuous learning and development with 10 dedicated days for this every year 
 • International and hybrid working environment: Enjoy the possibility to work at our office space in Lofoten combined with the perks of a hybrid working environment
 • Competitive compensation: We offer a fixed salary and significant insurance, health and pension benefits.
 • Relocation: If relocating to Lofoten we will be helpful with expenses and guidance 
 Please feel free to reach out to our recruitment partner at Dfind, Christoffer Michalsen, if you have any questions about the position or would like to engage in an informal conversation.

Om arbeidsgiver

Adventure Tech is a part of the DSD group. Joining us means becoming a member of a team that conquers new markets and pushes the boundaries of what is possible within Travel Tech. You'll be involved in building a company while having the security of being backed by one of Norway's most solid industrial players. DSD has a long and successful history in innovation and company building (since 1855).