Tips Like barn leker best – men personene med den beste kompetansen fungerer ikke nødvendigvis sammen. Vi forklarer hvordan du som leder får teamet til å jobbe mot samme mål i fellesskap.

Bodil Hansson i Antenn i Malmö jobber med blant annet lederveiledning og teamutvikling, to områder som etter hennes mening ofte går hånd i hånd i arbeidet med å utvikle samarbeidet i en arbeidsgruppe.

– Det grunnleggende problemet for et ikke-fungerende team er ofte at man ikke har tydelige mål. Teamet har ikke klart for seg hvorfor det er etablert, og hva oppdraget deres egentlig går ut på. På overflaten kan det virke opplagt, men går man grundigere inn i oppdraget, har medlemmene ofte ulikt syn på hva det innebærer. Dette fører til at teammedlemmene ikke vet hva de skal samarbeide om – og da er det naturlig nok vanskelig.

Et team utvikler seg etter gitte mønster

En nøkkel til godt samarbeid i et team er at lederen har god kunnskap om hvordan grupper utvikler seg generelt, mener Bodil. 

– De fleste team utvikler seg gjennom ulike faser på samme måte. Hvor lang tid de ulike fasene tar, varierer, men utviklingen over tid er den samme. Når et nytt team dannes, er medlemmene vanligvis høflige, trygghetssøkende og avhengige av lederens tillatelse. Det krever en tydelig og strukturert ledelse – litt mer styrende og veiledende enn det som er nødvendig senere.

I denne fasen skal du altså ikke være redd for å lede aktivt, men husk at det kan være feil strategi i en senere utviklingsfase. Én type ledelse er sjelden vellykket i alle fasene av teamutviklingen.

Ikke vær redd for konflikter – når alle tenker likt, tenkes det ikke mye

Etter en stund går gruppen over i en jeg-fase, der de fleste er opptatt av seg selv og tenker: «Hva gjør jeg her?» og «What’s in it for me?». I denne fasen kan det lett oppstå konflikter.

– Her er det viktig å jobbe mye med tilbakemeldinger, men dette er ikke bare din oppgave. Hele teamet må øve seg og bli dyktige både til å gi og ta imot tilbakemeldinger. Generelt er dette et tema det snakkes mye om, men det er ikke så mange som faktisk er trent i å gi tilbakemeldinger.

Så lenge konfliktene skyldes meningsforskjeller om mål og utførelse, er det viktig å huske på at de ikke er et onde – de trengs for at ikke utviklingen av gruppen skal stoppe opp. Teamet må finne strategier for å løse konfliktene, og i denne fasen er det viktig at lederen har kunnskap som gjør at vedkommende ikke tar det personlig. Konfliktene er nemlig et ledd i utviklingen.

Når jeg blir til vi, er man på god vei

Det er først når man slutter å være opptatt av seg selv, at man kan begynne å konsentrere seg om selve oppdraget og oppgavene teamet skal utføre.

– Det er i denne fasen teamet begynner å bli effektivt og kan skape gode resultater. Vi-fasen krever imidlertid en helt annen ledelse. Nå må du jobbe mer strategisk og visjonært med delegeringen for at de rette tingene skal bli gjort.

De gruppene som når hit, har lyktes, mener Bodil. Langt fra alle gjør det. Men den største feilen du kan gjøre nå, er å være fornøyd – høytpresterende team går nemlig ett skritt lenger.

Det høytpresterende, oppdragsorienterte teamet

I den fjerde utviklingsfasen er det fullt fokus på oppdraget. Som leder trenger du ikke styre utviklingen i like stor grad – det ordner teamet for en stor del selv.

– Nesten en femtedel av alle team kommer til den fjerde fasen, der nesten 80 prosent av tiden går med til å utføre de faktiske oppgavene. Om det handler om tjeneste- eller vareproduksjon, spiller ingen rolle, sier Bodil og fortsetter:

– Det viktigste på veien dit er å ha tålmodighet. Iblant går det raskt, men i de fleste tilfeller må man regne med et halvt år med arbeid. Når teamet når de senere utviklingsfasene, er ikke bare samarbeidet godt og produktiviteten god, de aller fleste trives også godt på arbeidsplassen, avslutter Bodil.